Long De Chuan Ren (Descendants of The Dragon) - Wang Lee Hom

 

 

1. Yao yuan di dong fang you yi tiao jiang (tziang)
Ta di ming zi (tz)jiu (tsiu) jiao (tziao) Chang Jiang
Yao yuan di dong fang you (yao) yi tiao he
Ta di ming zi jiu jiao Huang He (re)

 

2. Gu lao di dong fang you (yao) yi (ii) tiao (tsiao) long
Ta di ming zi jiu jiao Zhong (tchong) Guo
Gu lao di dong fang you (yao) yi (ii) qun (tsun) ren (djeun)
Ta men quan (tchuen) dou (do_ou) shi (chhu)long de chuan ren

 

3. Ju (tsu) long jiao di xia (ssia)wo cheng zhang(djang)
Zhang (Dang)cheng (tchung)yi (i) hou (rao) shi long de chuan ren
Hei (rei) yan (yen) jing Hei tou fa Huang (ruang) pi fu
Yong yong yuan yuan shi (chu) long de chuan ren

 

Sui bu ceng kan jian Chang Jiang mei
Meng li chang shen you Chang Jiang shui
Sui bu ceng ting jian Huang He zhuang
Peng tai xiong yong zai meng li

Rap:
Now here's a story that'll make U cry
Straight from Taiwan they came
Just a girl and a homeboy in love
No money no job no speak no English
Nobody gonna give 'em the time of day
In a city so cold they made a wish
And then they had the strength to graduate with honors
And borrowed 50 just to consummate a marriage
Under GOD who never left their side
Gave their children pride
Raise your voices high love will never die Never die...

Duo nian qian ning jing de yi ge ye
Wo men quan jia ren dao le Niu Yue
Ye huo ya shao bu jin zai xin jian
Mei ye mei tian dui jia de si nian

Bie ren tu di shang wo cheng zhang
Zhang cheng yi hou shi long de chuan ren
Ju long ju long ni ca liang yan
Yong yong yuan yuan de ca liang yan

http://www.youtube.com/watch?v=Y0_e4NbapLk